انواع ادرس دهی IP:

آدرس دهی I.P.: یک I.P. آدرس ،نوعی آدرس است که برای تمایز یک دستگاه درسازماندهی های I.P استفاده می شود. این مکان(آدرس) ... ادامه مطلب